Wie zijn we?

FEN EUROPA BELGIË is een vereniging bestaande uit sympathisanten die carnaval een warm hart toedragen. De vereniging wordt vertegenwoordigt door commissarissen die als regionaal aanspreekpunt van onze vereniging fungeren.


Hoe zijn we ontstaan?

Reeds enkele jaren was het de bedoeling naast de bestaande afdelingen in Nederland en Duitsland in België eveneens een vereniging op te richten. Door bepaalde omstandigheden werd alles even weggeborgen, doch in september 2007 werden de " dossiers" opnieuw bovengehaald, met het ondertussen gekende resultaat.

FEN ( Federatie Europese Narren) afdeling België is in 1975 toegetreden tot de vereniging FEN Europa, dewelke in 1970 haar oprichting kende als presedium Duitsland. Al die zich geroepen voelt om carnaval nationaal en internationaal te beleven kan zich bij onze vereniging aansluiten.


Wat doen we?

De doelstelingen van de vereniging kunnen als volgt worden samengevat:


- Het carnaval in Europa te stimuleren, te ontwikkelen en in een uniforme richting te leiden, teneinde het Europse carnaval als dusdanig een karakter te geven,met respect voor typischeplaatselijke en folkloristische gewoonten. De eigenheid van de carnavalsvieringen in diverse steden en gemeenten moeten gerespecteerd worden en behouden blijven.


- Samenwerkenmet andere landen in een geest van culturele ontwikkeling, vrienschapsbanden te scheppen en te onderhouden met verenigingen uit andezre landen en gewesten, teneinde kennis te maken met andere gebruiken en tradities.


- Via onderlinge contacten, de volkscreativiteit in de hand te werken door de tijd op een nuttige en vooral kunstzinnige wijze te besteden.


- Waar carnavalstradities die onder invloed van onze moderne levensgewoonten dreigen teloor te gaan, de nodige initiatieven te nemen om dit te beletten en opnieuw leven in te blazen.


- De aangesloten verenigingen en individuele leden logistiek en adviserend ondersteunen en bij te staan in hun dagelijkse werking. Deze "servicegedachte" verschild van land tot land en hangt voornamelijk af van de initiatieven van elk land op zich.


- Alle belangrijke informatie en dergelijke wordt via bijeenkomsten en informatievergaderingen, zowel provinciaal als op gewestelijk vlak doorgegeven aan de aangesloten verenigingen en individuele leden.